Contactgegevens

Naam Stichting Stichting Hervormd en Gereformeerd Studentenwerk
RSIN nummer 816220323
Adres Kraneweg 33
Postcode 9718 JE
Plaats Groningen
Land Nederland
Telefoonnummer 050-3129926
E-mail info@gspweb.nl

Beleid

De Stichting draagt zorg voor het faciliteren van een samenkomstplek voor jongeren die zich met levensbeschouwelijke vraagstukken bezighouden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) en de Stichting Belangenbehartiging Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (afgekort GSp).

Doelstelling

De geldwerving vanuit de PKN kerken (gemeenten en particulieren) ten behoeve van de stoffelijke belangen die niet door subsidie of op een andere manier worden gedekt. Tevens draagt de stichting zorg voor alle zaken betreffende de huisvesting van de Stichting Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter M. van der Schors
Penningmeester J. Boven
Algemene bestuursleden J.H. van der Veen

Beloningsbeleid

Er is geen personeel in dienst. Leden van het stichtingsbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Activiteiten

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: bieden van een ontmoetingsplek voor het houden van activiteiten en bieden van een huiskamerfunctie.

Jaarverslagen

  • Financieel-overzicht-2015.doc
  • jaarverslag2015nieuw.doc
  • Jaarverslag2013.doc
  • Jaarrekening2011.pdf
  • Jaarverslag2012.doc
  • Jaarverslag 2016.pdf
  • Financieel-overzicht-2014.doc